BLOG

Via onze blog informeren we u over actualiteiten in de rechtspraktijk. 

Onrechtmatige bedingen in algemene voorwaarden van bedrijven

19/10/2020: Wie als consument een overeenkomst sluit met een bedrijf, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen of diensten, moet doorgaans akkoord gaan met de contractvoorwaarden die het bedrijf toepasselijk acht voor deze overeenkomst. Om de consument te beschermen – aangezien zij zelf geen enkele invloed kunnen uitoefenen op het opstellen van deze contractvoorwaarden – wordt misbruik wettelijk tegengegaan aan de hand van bepalingen die zijn vastgelegd in het boek VI van het Wetboek van economisch recht (WER). Lees verder>>>

Stad Turnhout en gezinshereniging

09/10/2020: De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft bevestigd dat gemeenten een aanvraag gezinshereniging, die wordt ingediend door een ‘ander familielid’ van een Unieburger (bv. broers, zussen, neven, nichten, ooms, tantes, …), mogen weigeren wanneer dat familielid visumplichtig is en binnen de drie maanden na de aanvraag geen paspoort met een geldig inreisvisum kan voorleggen. Deze uitspraak komt echter niet overeen met wat er de voorbije jaren in de praktijk werd toegepast en druist bovendien in tegen de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ)... Lees verder>>>

Factuur betwisten door ondernemer of particulier

02/03/2020: Je krijgt een factuur voor een geleverde prestatie maar je gaat hier niet mee akkoord. Wat kan je dan doen om deze factuur te betwisten en op welke manier kan je daarvoor stappen ondernemen?... Lees verder>>>

De nieuwe Wet op de rechtsbijstandverzekering: wat verandert er concreet voor u?

20/02/2020: In september 2019 ging de nieuwe wet op de rechtsbijstandverzekering in voege. Een rechtsbijstandverzekering is een niet-verplichte verzekering, maar is vaak al bij andere verzekeringen (zoals een brandverzekering, autoverzekering, familiale verzekering,…) te nemen als optie (in deze gevallen gaat het om een beperkte verzekering) . De nieuwe wetswijziging handelt hier enkel over een aparte rechtsbijstandverzekering die uitgebreider is en een ruimere dekking biedt... Lees verder>>>

Wanneer wordt iemand ‘ten laste’ beschouwd bij gezinshereniging?

28/01/2020: Het Hof van Justitie definieert het begrip ‘ten laste van iemand zijn’ als volgt: ‘Wanneer iemand ten laste is, wordt diegene materieel gesteund door een Belg of een inwoner van de Europese Unie of door diens echtgenoot of partner’... Lees verder>>>

Informatie Aanvragen

  Team van specialisten

  Duidelijke ereloonafspraken

  GDPR compliant

Peer reviewed

Lauwerkrans Advocaatscore